"بازتاب" ضبط شده به وسیله لوکاش وندلیس. برای ماه …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Reflection” captured by Lukáš Vandlis. For m…