"" به وسیله پاتریک جوست برای معلومات بیشتری از پاتریک …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“.” by Patrick Joust. For more of Patrick’s w…