"درخشش کثیف در Rhyolites" ضبط شده به وسیله آلبوم …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Enigmatic Glow on Rhyolites” captured by Alb…