"تاریکی نمی تواند از تاریکی رانده شود: تنها لیگ …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Darkness cannot drive out darkness: Only lig…