"آبی" به وسیله @ ۴۴۶i گرفته شده است. برای بیشتر Yoshiro …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Blue” captured by @446i. For more of Yoshiro…