"وفادار" به وسیله سارووت Intarob گرفته شده است. برای م …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Faithful” captured by Sarawut Intarob. For m…