"پارازول" به وسیله Masayoshi Naito گرفته شده است. برای ماه …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Parasol” captured by Masayoshi Naito. For mo…