"آیا شما به من نگاه می کنید" گرفته شده به وسیله اوج Vaiya …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Are you looking at me” captured by Oat Vaiya…