"پیاده روی به اشتراک سایه ها" که به وسیله مایکل گرفته شده است …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Walking Amongst Shadows” captured by Michael…