"دره طلایی" به وسیله @ adnan_bubalo_lan گرفته شده …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Golden Valley” captured by @adnan_bubalo_lan…