"عفونت های داخل وریدی" توسطHurtingbo …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Intravenous agnostic” captured by @hurtingbo…