"لحظه خوب" به وسیله "جویرلتگ" گرفته شده است. برای …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“The Right Time” captured by @javierltg. For …