"دوستان حقیقی" توسطanka_zhuravleva گرفته شده است. …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Real friends” captured by @anka_zhuravleva. …