"منبع زندگی" به وسیله سام گرفته شده است. برای معلومات بیشتر …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Source of life” captured by Sam. For more of…