رابرت بولتون این را دستگیر کرد: "پیاده نباشید". # …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Robert Bolton captured this: “Do Not Walk”. #…