هادریان حسن به سادگی این پرتره را "K" نامگذاری کرد ….

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Hadrani Hasan simply named this portrait “K”….