اولاری یونوت این جنگل بدون عنوان را گرفت. #cur …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Olari Ionut caught this untitled forest. #cur…