این منظر جالب به اسم "Solitai …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

This interesting landscape is titled “Solitai…