این "گراندولیرا" به وسیله گونسالو سیموئس است. #cur …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

This is “Grandvalira” by Gonçalo Simões. #cur…