ما این روز را با "خطوط در تاریکی …" شروع می کنیم …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

We start off this day with “Lines in the dark…