این ترکیب Haluk Alp به سادگی عنوان "…

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

This Haluk Alp composition is simply titled “…