ما این روز را با این شگفتی مودبانه ادامه می دهیم …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

We continue this day with this moody shot by …