تری فورس می پرسد: "چه کسی باد را دیده است؟" #cura …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Terry F. asks “Who Has Seen the Wind?”. #cura…