لوکا اسپوانتا این جنبش چشمگیر را در …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Luca Spaventa caught this amazing movement in…