ما از این روز شروع می کنیم "در دود" به وسیله کالین …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

We start off this day “In the Smoke” by Colin…