احمد ثبات با این افق نوری همراه است …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Ahmed Thabet contributes with this skyline na…