این "مادر و توله در غروب آفتاب" …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

This “Mother and cub are resting at sunset” w…