ولادی گارسیا این منظر را در "The …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Vladi Garcia captured this landscape in “The …