این منظر نقطه، "دره"، است …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

This single point perspective, “The Pier”, is…