گیلبرت کلز این "وفل دیوار دوم" را گرفت ….

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Gilbert Claes captured this “Waffle Wall II”….