این روباه به وسیله Alicja Zmysłowska دستگیر شد …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

This fox was captured by Alicja Zmysłowska an…