"قایق ماهیگیری II" به وسیله جورج دایگا دستگیر شد …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

“Fishing Boat II” was captured by George Diga…