دیوید Dai گرفتار "منهتن پایین در خورشید". # …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

David Dai caught “Lower Manhattan at Dusk”. #…