جیم مرچنت این "طلوع آفتاب در کمال رو …"

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Jim Merchant caught this “Sunrise at Camel Ro…