ما با نقاشی بدون عنوان با رائه …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

We finish off with an untitled portrait by Ra…