امروز یک روز سیاه و سفید اختصاص داده شده به یک …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Today is a black and white day dedicated to a…