این روز را با "لبه" از کریستی … شروع می کنیم …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

We start this day with “The Edge” by Christia…