⠀⠀⠀⠀⠀   مدلlausss_   توسطnacho_zaitsev  …

نمونه ای دیگر از یک پرتره دلچسب

⠀⠀⠀⠀
model @lausss_
by @nacho_zaitsev