"دختر با یک رز" – متشکرم @ erald.kra …

در جستجوی پرتره های دلچسب به این پرتره برخوردیم:

“The Girl with a Rose” – Thank you @erald.kra…