انتخاب انتخاب شده توسطjean_lozada ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ …

باز هم تصویر زیبایی از یک پرتره با کادری بسته تر

Curated selection by @jean_lozada
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅…