⠀⠀⠀⠀⠀   مدلsamknupp   به وسیله @ matt.ferr  برچسب …

نمونه ای دیگر از یک پرتره دلچسب

⠀⠀⠀⠀
model @samknupp
by @matt.ferr
tag…