⠀⠀⠀⠀⠀   مدلsilkyhush   توسطkingvuddha  تی …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @silkyhush
by @kingvuddha
t…