━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ تصویر به وسیله علی السلطانیق …

هرپرتره یک زندگی و هر زندگی یک سفر است:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Photo by @alisoltanimogh…