انتخاب انتخاب شده توسطjean_lozada ⠀ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ …

باز هم تصویر زیبایی از یک پرتره با کادری بسته تر

Curated selection by @jean_lozada⠀
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅…