⠀⠀⠀⠀⠀   مدلrileyrasmussen   توسطemmett_s …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @rileyrasmussen
by @emmett_s…