━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ تصویر توسطsideshowsito …

هرپرتره یک زندگی و هر زندگی یک سفر است:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Photo by @sideshowsito