⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  پرتره @ jhamil_bader  مدلbale …

تصویر دیگری در ژانر پرتره

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Portrait @jhamil_bader
Model @baile…