⠀⠀⠀   مدلsarahwilmans   به وسیله @ matty.snaps …

نمونه ای دیگر از یک پرتره دلچسب

⠀⠀⠀
model @sarahwilmans
by @matty.snaps…