عکاس:emmett_sparling /// نمونه:ka …

باز هم تصویر زیبایی از یک پرتره با کادری بسته تر

Photographer: @emmett_sparling /// Model: @ka…