⠀⠀⠀⠀⠀   نمونه @ halleajones   توسطizzydigital …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @halleajones
by @izzydigital…